Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr 1 w Swarzędzu
im. Stanisława Staszica

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym w realizacji zadań z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
4. Rada Rodziców liczy tyle członków ile jest oddziałów w szkole.
5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym w kolejnym roku szkolnym.
6. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.
7. Rada Rodziców może tworzyć zespoły zadaniowe. Powoływane są one na okres nie dłuższy niż kadencja Rady Rodziców. Zespoły mają charakter opiniująco-doradczy.


Rozdział II
Kompetencje Rady Rodziców
1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich sprawy szkoły.
2. Członkowie Rady mają prawo do zapoznania się z informacjami oraz dokumentami szkoły związanymi z organizacją, przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego i działalnością opiekuńczą szkoły, poza informacjami oraz dokumentami uznanymi za poufne, lub tymi, które dotyczą spraw personalnych uczniów oraz nauczycieli.
3. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:
3.1 Program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanym do uczniów, realizowany przez nauczycieli
3.2 Program profilaktyki szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Rada Rodziców opiniuje:
4.1 Program i harmonogram poprawy efektywności i kształcenia lub wychowania
4.2 Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
5. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydaje ja na działalność statutową szkoły.


Rozdział III
Wybory do Rady Rodziców
1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
2. Wybory przygotowuje wychowawca. Zatwierdza również protokół z wyborów.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Rodziców przedstawiciela danego oddziału, Rada niezwłocznie decyduje o przeprowadzeniu wyborów celem uzupełnienia składu.
4. Decyzja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Rodziców powinna zostać przedłożona na piśmie Przewodniczącemu Rady.
5. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem na zebraniu Rady przez pozostałych członków Rady, innych rodziców nie wchodzących w skład Rady oraz przez Dyrektora Szkoły.
6. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany ze składu w sytuacji:
– nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach
– gdy nie wypełnia powierzonych obowiązków, zadań
– gdy działa niezgodnie z przyjętymi zasadami
– z innych, uzasadnionych przyczyn
7. Decyzję o dodatkowych wyborach uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.
8. Wybory uzupełniające przeprowadza się podczas specjalnie w tym celu zwołanego zebrania rodziców.
9. Procedura wyboru Rady Rodziców:
9.1 Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice (lub prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje w wyborach jeden rodzic.
9.2 Rodzice uczniów zgromadzeni na pierwszym zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Klasową Rodziców oraz wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców
9.3 Rada Klasowa liczy trzy osoby: przewodniczący, zastępca, skarbnik
9.4 Przedstawiciel do Rady Rodziców może być wybrany:
a) spośród członków Rady Klasowej Rodziców
b) lub na wniosek rodziców danego oddziału, może to być osoba nie wchodząca w skład Rady Klasowej Rodziców
10. Skład Prezydium Rodziców tworzy:
– Przewodniczący Rady Rodziców
– Zastępca Przewodniczącego
– Sekretarz
– Skarbnik
– Członek
11. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym.


Rozdział IV
Kompetencje Prezydium Rady Rodziców
1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady, prowadzi i zwołuje posiedzenia oraz jest reprezentantem Rady Rodziców na zewnątrz.
2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie Jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie posiedzeń.
4. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi zgromadzonymi przez Radę.
5. Członek prezydium pomaga w wykonywaniu zadań powyżej wymienionym osobom.


Rozdział V
Posiedzenia Rady Rodziców
1. Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Rady na co najmniej 3 dni przed zaplanowanym terminem spotkania w sposób ustalony na pierwszym posiedzeniu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez przestrzegania 3-dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwołane z inicjatywy 1/3 członków Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora Szkoły.
4. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
5. Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez przewodniczącego.
6. W posiedzeniach może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
7. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.


Rozdział VI
Tryb przyjmowania uchwał
1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności ca najmniej 1/3 regulaminowego składu Rady.
2. W przypadku równiej liczby głosów, decyzję podejmuje przewodniczący Rady Rodziców.
3. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców wyraża opinię uzgodnioną w drodze głosowania, tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.


Rozdział VII
Prawa i Obowiązki członków Rady Rodziców
1. Członkowie Rady Rodziców reprezentują klasę na forum Rady.
2. Mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy temat dotyczący działalności Rady i funkcjonowania szkoły.
3. Zobowiązani są do przekazywania sprawozdania z działalności Rady podczas zebrań organizowanych dla rodziców danej klasy.
4. Zachęcają rodziców do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców Szkoły.
5. Członkowie Rady Rodziców powinni aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady i wypełniać powierzone zadania.
6. Członkowie Rady Rodziców biorą udział na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
7. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz wypełniania wynikającego z niego zobowiązań.
8. Członkowie Rady Rodziców, którzy nie wypełniają powierzonych obowiązków, nie uczestniczą w trzech kolejnych posiedzeniach lub w inny sposób działają niezgodnie z przyjętymi zasadami mogą, na wniosek pozostałych członków, zostać odwołani. W tej sytuacji przeprowadza się ponowne wybory w danym oddziale z zachowaniem procedury.
9. Członkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.


Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców
1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły z następujących źródeł:
a) składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,
b) darowizn osób prywatnych
c) wpływów z instytucji i organizacji społecznych
d) innych źródeł
2. Wysokość dobrowolnej składki na wniosek Prezydium ustala Rada Rodziców na początku każdego roku szkolnego.
3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców wysokość ustalonej składki dzielimy na ilość dzieci.
4. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na:
a) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym
b) wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej
c) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych
d) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach
e) promocję Szkoły
f) koszty związane z działalnością Rady
g) inne cele, zgodnie z działalnością statutową Szkoły
5. Szczególne zasady wydatkowania środków finansowych ustala corocznie Rada Rodziców w preliminarzu budżetowym.
6. Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać:
– Członkowie Rady Pedagogicznej
– Dyrektor Szkoły
– Samorząd Uczniowski
– Członkowie Rady Rodziców
7. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.
8. Środkami finansowymi na koncie dysponuje Skarbik i wybrany Członek Rady


Rozdział IX
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Rady Rodziców.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków.
3. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się na pierwszym zebraniu ogółu rodziców.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata – istnieje możliwość wyborów uzupełniających.
5. Celem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola stanu finansowego i sposobu wydawania środków finansowych, sprawozdanie z zasadności wydatkowania zgromadzonych środków, jak i również kontrola całokształtu działalności merytorycznej Rady Rodziców.


Rozdział X
Postanowienia końcowe
1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców, Wiceprzewodniczący, Skarbnik.
2. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest przez Radę Rodziców Szkoły.
3. Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły.
4. Zatwierdzony regulamin podpisuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły.
5. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
a) Członków Rady Rodziców
b) Dyrektora Szkoły
c) Klasową Radę Rodziców
6. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1
62-020 Swarzędz, ul. Zamkowa 20
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Regulamin sporządzono: 25 luty 2016 roku


Konto Bankowe

Nr rachunku:
21 1020 4027 0000 1102 1372 8607Przydatne Linki

Aktualności Szkolne

Dyrekcja

Nauczyciele

Terminarz Spotkań z Rodzicami

Plan Lekcji

Świetlica Szkolna

Strefa UczniaKontakt

MAIL: kontakt@rr-sp1.pl