Rada Rodziców

Czym jest rada rodziców?
Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.

Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),
 • z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związanych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem,
 • kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,
 • z radami rodziców z innych szkół [np. w celu wymiany doświadczeń).

Aby rada rodziców działała właściwie jako organ szkoły:

 • musi być autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków,
 • musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji,
 • musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania ich o działaniach rady oraz wydatkowaniu pieniędzy,
 • musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać.

Kompetencje rady rodziców określa przede wszystkim art. 54 ustawy o systemie oświaty:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego), organu prowadzącego szkołę (czyli gminy) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (program jest tworzony, gdy szkoła nie radzi sobie w tych kwestiach).
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Obowiązki Rady Rodziców

Rada rodziców ma obowiązek:

 • gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:
  • wewnętrzny organ kontrolny rady rodziców (np. komisję rewizyjną),
  • regionalną izbę obrachunkową,
  • urząd skarbowy.
 • stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania de¬cyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
 • działania w sposób przejrzysty – rodzice powinni być informowani o prowadzonych przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych rady rodziców.

Uwaga: rada rodziców nie ma osobowości prawnej.

Jednak musi działać zgodnie z:

 • ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawą o rachunkowości.

Konto Bankowe

Nr rachunku:
21 1020 4027 0000 1102 1372 8607Przydatne Linki

Aktualności Szkolne

Dyrekcja

Nauczyciele

Terminarz Spotkań z Rodzicami

Plan Lekcji

Świetlica Szkolna

Strefa UczniaKontakt

MAIL: kontakt@rr-sp1.pl